Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

puer
3860 6c23 390

smallestofinfinities:

my friend showed me her “everyday japanese” book and this page was titled “self-pity and regret”

the japanese think of everything

Reposted fromtygrysica tygrysica viasztukamatorka sztukamatorka
6833 3430 390
Reposted fromkimik kimik
6841 91e7 390
Reposted fromkimik kimik
6386 1bfc 390
Reposted fromkimik kimik
5240 df08 390
Reposted fromkimik kimik
puer
0974 3e5b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
4617 0163 390

George Pitts

Reposted fromkimik kimik
puer
3687 fbee 390
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
3636 1c91 390
Reposted fromkimik kimik
2647 6a6e 390

Marvin Luvualu Antonio, Pink Matter
2015

Reposted fromkimik kimik
puer
6501 323c 390
Reposted fromlittlefool littlefool viasztukamatorka sztukamatorka
puer

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viamelanchujnia melanchujnia

May 26 2017

puer
9236 a168 390
Reposted fromkrzysk krzysk viachaveleh chaveleh

May 25 2017

puer
2344 1868 390
Reposted from3ch0 3ch0 vianienienie nienienie
2617 8f3c 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viakrybus krybus

May 24 2017

puer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl